Danh mục đề cương:

 • Pháp luật và đời sống
 • Thực hiện pháp luật
 • Công dân bình đẳng trước pháp luật
 • Quyền bình đẳng của của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
 • Công dân với các quyền tự do cơ bản
 • Công dân với quyền dân chủ
 • Pháp luật với sự phát triển của công dân
 • Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
 • Công dân với sự phát triển kinh tế
 • Hàng hóa - Tiền tệ - Thị Trường
 • Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước.