Tổng hợp các câu hỏi ở mức độ Thông hiểu từ đề thi các năm, Việc tách các phần trong đề thi giúp các em khoanh vùng ôn luyện. Phần này các em sẽ kiểm tra kiến thức lý thuyết ở trong giáo khoa ở mức độ hiểu.

Khái niệm về mức độ thông hiểu

 

 

 

 Thông hiểu

 

* Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản, có khả năng diễn đạt được kiến thức đã  học theo ý hiểu của mình và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra tương tự hoặc gần với các ví dụ học sinh đã được học trên lớp.

Các hoạt động tương ứng với cấp độ thông hiểu là: diễn giải, kể lại, viết lại, lấy được ví dụ theo cách hiểu của mình…

Các động từ tương ứng với cấp độ thông hiểu có thể là: tóm tắt, giải thích, mô tả, so sánh (đơn giản), phân biệt, trình bày lại, viết lại, minh họa, hình dung, chứng tỏ, chuyển đổi…

* Ví dụ:

- SGK nêu quy tắc gọi tên amin và ví dụ minh hoạ, HS có thể gọi tên được một vài amin không có trong SGK;

- SGK có một số PTHH, HS viết được một số PTHH tương tự không có trong SGK.