Tổng hợp các câu hỏi ở mức độ Nhận Biết từ đề thi các năm, Việc tách các phần trong đề thi giúp các em khoanh vùng ôn luyện. Phần này các em sẽ kiểm tra kiến thức lý thuyết ở trong giáo khoa ở mức độ khái niệm.

Khái niệm về mức độ nhận biết

Cấp độ tư duy

Mô tả

 

 

 

Nhận biết

* Nhận biết có thể được hiểu là học sinh nêu hoặc nhận ra các khái niệm, nội dung,vấn đề đã học khi được yêu cầu.

* Các hoạt động tương ứng với cấp độ nhận biết là: nhận dạng, đối chiếu, chỉ ra…

* Các động từ tương ứng với cấp độ nhận biết có thể là: xác định, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên, giới thiệu, chỉ ra,…

* Ví dụ:

- Từ công thức cấu tạo chất hữu cơ, HS có thể chỉ ra công thức nào biểu diễn hợp chất este;

- Trong một số chất hoá học đã cho có trong SGK, HS có thể nhận được những chất nào phản ứng được với anilin (C6H5NH2)

(Tóm lại HS nhận thức được những kiến thức đã nêu trong SGK)