Tiếp tục là phần Cơ học - Vật Lý lớp 10, xin mời các em tham khảo [Lý 10] Chương 3: Phần cơ học - Cân bằng và chuyển động của vật rắn, bao gồm những bài sau: 

  1. BÀI 17 : CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG
  2. BÀI 18 : CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC
  3. BÀI 19 : QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU
  4. BÀI 20 : CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
  5. BÀI 21 : CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
  6. BÀI 22 : NGẪU LỰC
  7. CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP

Còn rất nhiều tài liệu, đề thi, bài thi trắc nghiệm theo từng chuyên đề, từng dạng, từng bài, tất cả đều kèm lời giải chi được tổng hợp trong khóa học này, tham gia ngay để nhận tài liệu và thỏa sức thi online.

BÀI 17 : CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

BÀI 18 : CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC

BÀI 19 : QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

BÀI 20 : CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

BÀI 21 : CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

BÀI 22 : NGẪU LỰC

CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP