Một trong những chương quan trọng phần đại số lớp không thể không nhắc đến phần Hàm số, và để các em có thể nắm chắc kiến thức hơn phần Hoctai.vn xin gửi đến các em trọn bộ Tài liệu và Đề thi lên quan đến: [Toán 10] [Đại số] Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai, bao gồm những phần sau:

  1. PHẦN LÝ THUYẾT: HÀM SỐ

  2. PHẦN 2: CÁC DẠNG TOÁN

  3. PHẦN 3: ÔN TẬP CHƯƠNG 2

Tài liệu Đề thi chương 2 - Đại số lớp 10 sẽ được liên tục cập nhật ở trong khóa học tự luyện này, các em nhớ theo dõi để không bỏ qua cơ hội tham gia những đề thi mới nhất.

BÀI 1: HÀM SỐ

PHẦN LÝ THUYẾT: HÀM SỐ

DẠNG 1. TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ

DẠNG 2. TÍNH CHẴN, LẺ CỦA HÀM SỐ

DẠNG 4. TẬP GIÁ TRỊ - GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

DẠNG 5. MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

DẠNG 6. XÁC ĐỊNH BIỂU THỨC CỦA HÀM SỐ

BÀI 2: HÀM SỐ Y = AX + B

DẠNG 1. CHIỀU BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT

DẠNG 2. ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT

DẠNG 3. XÁC ĐỊNH HÀM SỐ BẬC NHẤT

DẠNG 4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI, SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA CÁC ĐƯỜNG THẲNG, ĐIỂM CỐ ĐỊNH CỦA HỌ ĐƯỜNG THẲNG

BÀI 3: HÀM SỐ BẬC HAI

DẠNG 1. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ

DẠNG 2. XÁC ĐỊNH HÀM SỐ BẬC HAI THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

DẠNG 3. SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA PARABOL VỚI ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ KHÁC

DẠNG 4. MỘT SỐ CÂU HỎI THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ BẬC HAI

ÔN TẬP CHƯƠNG 2